CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI HẢI PHÒNG CẬP NHẬT MẪU PHIẾU BIỂU QUYẾT VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

CHI TIẾT TẠI ĐÂY: THAY THẾ MẪU PHIẾU BIỂU QUYẾT VÀ CẬP NHẬT CHƯƠNG TRÌNH ĐHĐCĐ 2022 SIGN