Công Báo

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC NĂM 2021

Công ty cổ phần bia Hà Nội Hải Phòng, xin gửi đến Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội danh sách cổ đông nhà nước…

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NĂM 2021

Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng xin gửi đến Uỷ ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán…

NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nghị quyết cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bia Hà Nội – Hải Phòng về việc thanh toán cổ tức năm…

NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI HẢI PHÒNG

Công ty cổ phần bia Hà Nội Hải Phòng gửi đến Quý vị cổ đông những nội dung chính đã được thông qua tại cuộc…

THÔNG BÁO: QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng thông báo thông tin về việc: Bổ nhiệm Ông Đinh Duy Hòa – Trưởng phòng…

THƯ GIẢI TRÌNH CỦA BAN GIÁM ĐỐC VÀ BAN QUẢN TRỊ VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2016

Thư giải trình này được cung cấp liên quan đến cuộc kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán An Việt – Chi nhánh Hải…