Tin Nội Bộ

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI NHÃN MÁC BIA CHAI HẢI PHÒNG 450ml, BIA LON HẢI PHÒNG 330ml

Công ty cổ phần bia Hà Nội – Hải Phòng: Xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ và tin dùng của Quý khách hàng…

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – HẢI PHÒNG NĂM 2022 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP.

Ngày 22-4-2022, Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên…

Lễ trồng cây Xuân Nhâm Dần 2022 tại Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng

Lễ trồng cây Xuân Nhâm Dần 2022 tại Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng. Được sự chỉ đạo của Quận Đoàn,…

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC NĂM 2021

Công ty cổ phần bia Hà Nội Hải Phòng, xin gửi đến Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội danh sách cổ đông nhà nước…

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NĂM 2021

Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng xin gửi đến Uỷ ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán…

THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG THỰC HIỆN QUYỀN CỔ ĐÔNG

Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận thanh toán…

NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nghị quyết cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bia Hà Nội – Hải Phòng về việc thanh toán cổ tức năm…

NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI HẢI PHÒNG

Công ty cổ phần bia Hà Nội Hải Phòng gửi đến Quý vị cổ đông những nội dung chính đã được thông qua tại cuộc…

THÔNG BÁO: QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng thông báo thông tin về việc: Bổ nhiệm Ông Đinh Duy Hòa – Trưởng phòng…

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI HẢI PHÒNG

Công ty cổ phần bia Hà Nội Hải Phòng thông báo thông tin về thay đổi ủy quyền người thực hiện công bố thông tin…

1 2 3 4