Báo Cáo Thường Niên

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI HẢI PHÒNG NĂM 2021

Báo cáo thường niên và Danh sách Ban Điều hành Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng năm 2021 Chi tiết xem…

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – HẢI PHÒNG NĂM 2020

Báo cáo thường niên năm 2020 và Danh sách ban điều hành của Công ty cổ phần bia Hà Nội Hải Phòng. Chi tiết xem…

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI HẢI PHÒNG NĂM 2019

Báo cáo thường niên năm 2019 và Danh sách ban điều hành của Công ty cổ phần bia Hà Nội Hải Phòng. Chi tiết xem…

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI HẢI PHÒNG NĂM 2018

Báo cáo thường niên năm 2018 và Danh sách ban điều hành của Công ty cổ phần bia Hà Nội Hải Phòng. Chi tiết xem…

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI HẢI PHÒNG

Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần bia Hà Nội Hải Phòng đã được kiểm toán,  kiểm toán bới Công ty…

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI HẢI PHÒNG NĂM 2017

Báo cáo thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần bia Hà Nội Hải Phòng và danh sách ban điều hành công ty. Chi…

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền năm 2017

Công ty cổ phần Bia Hà Nội Hải Phòng thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng…

Thư giải trình của Ban Giám đốc công ty về việc ý kiến ngoại trừ của Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017

Thư giải trình của Ban Giám đốc công ty về việc ý kiến ngoại trừ của Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017. Thư…

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty CP bia Hà Nội Hải Phòng cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017.

Ban giám đốc Công ty cổ phần bia Hà Nội – Hải Phòng trình bày báo cáo này cùng với báo cáo tài chính đã được…

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI – HẢI PHÒNG CHO NĂM BÁO CÁO 2016 Chi tiết xem tại đây:Báo…

1 2 3 5